Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000393

URBROJ: 2198/01-5-20-0010

Zadar, 10.07.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MILE VIDAČAK

HR-23000 Zadar, PETRČANSKA 22

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine

na katastarskim česticama 4288/3, 4290/3 k.o. Zadar (od kojih će se formirati građevna čestica k.č. 4290/3 k.o. Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.