Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009

URBROJ: 2198/01-5-20-0007

Zadar, 08.07.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

 

- dostavlja se za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č. 4294, 2377, 2376/3 i 2152/2, sve k.o. Crno

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru javne i društvene namjene (vjerska ustanova) ispraćajnica

na katastarskim česticama 4294, dio 2377, dio 2376/3 i dio 2152/2, sve k.o. Crno (Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.07.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Pd bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.