Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000117

URBROJ: 2198/01-5-20-0018

Zadar, 08.07.2020.

- Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče  s k.č.br. 3212 i k.č.br. 3216/1 k.o. Zadar

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KREŠIMIR GUDELJ, HR-23000 Zadar, PUT GAZIĆA 14A

ANTONELA ZRILIĆ VULIĆ, HR-23000 Zadar, FRA GRGE MARTIĆA 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine , katnost: podrum, prizemlje i 2 kata, brutto površine 652,43 m2, s 9 stanova na novoformiranoj građevnoj čestici buduće oznake 3216/4 k.o. Zadar koja se formira od k.č.br. 3212 i dijela k.č.br. 3216/1 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.07.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.