Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000363

URBROJ: 2198/01-5-20-0011

Zadar, 07.07.2020. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZORAN MILETIĆ

HR-22000 Šibenik, PETRA PRERADOVIĆA 19

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 626/2 k.o. Zadar koja neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 625/6 k.o. Zadar (Zadar) koja se formira od dijela k.č. 625/2 k.o. Zadar

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2020. u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar,Upravno odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1 a/ I. kat..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.