Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000169

URBROJ: 2198/01-5-20-0008

Zadar, 17.06.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

VLADIMIR ŠIMURINA, HR-23000 Zadar, ZRINSKO-FRANKOPANSKA ULICA 12A

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na katastarskim česticama 4271/17 , 4270/6 k.o. Zadar (od kojih će se formirati građevna čestica 4271/17 k.o. Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.07.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.