Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000144

URBROJ: 2198/01-5/2-20-0004

Zadar, 10.06.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DEAN BAJLO, HR-23000 Zadar, PUT BAJLA 30

- dostavlja se

  1. Poziva se BAJLO ŠIME pok. Ive zv. Miketa, odnosno vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č. 7053 i 7054 k.o. Zadar (Zadar) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za Građevinu stambene namjene - sa 2 stana na novoformiranoj građevnoj čestici od dijela k.č. 7053 i dijela k.č. 7054 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.06.2020. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.