Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000228

URBROJ: 2198/01-5-20-0006

Zadar, 29.05.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MATE LUCIO LAZZERONI, CH-8472 SENZAH, REUTLINGERSTR. 30

PATRICIA LAZZERONI, HR-23000 Zadar, TROGIRSKA 29

IVAN GULAN, CH-9404 RORSCHACHERBERG, BACHWIESTR. 24

MIRJANA GULAN, CH-9404 RORSCHACHERBERG, BACHWIESSTR. 24

ALBINA GULAN, HR-23000 Zadar, TROGIRSKA 29

TOMISLAV GULAN, HR-23000 Zadar, TROGIRSKA 29

 

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine
  • građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine bazen
  • građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine bazen

na katastarskim česticama 6235 i 6280 k.o. Crno (od koje će se formirati građevna čestica 6280 k.o. Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.06.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.