Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000128

URBROJ: 2198/01-5-20-0005

Zadar, 28.05.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Božidar Longin, Hr-23272 Kali, Don Ivana Barulića 1

dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje  izmjena  i dopuna građevinske dozvole i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja  izmjene građevinske dozvole za stambenu zgradu  na  k.č.  4706/1 , dio 4707/1 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09.06.2020 u 14:46 sati, na lokaciji – Zadar,  Pod beemom 1a,.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.