Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000330

URBROJ: 2198/01-5-20-0003

Zadar, 21.05.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar

HR-23000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije),

na katastarskim česticama 2109/1, 2109/3, 2095/1, 2096/2, 10882, 2115/1, 2115/2, 2116/1, 10906 i 2208/1, sve k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.