Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000142

URBROJ: 2198/01-5-20-0004

Zadar, 15.05.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FRANZ-CHRISTIAN LOHWIESER, DE-80995 MÜNCHEN, FRANZ FACKLER STR. 18

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 407/2 k.o. .Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod  bedemom  1A.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.