Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014

URBROJ: 2198/01-5-20-0004

Zadar, 06.05.2020.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, ULICE KOJE GRAVITIRAJU NA ULICU NIKOLE TESLE  

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine razdjelne kanalizacijske mreže infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 3. skupine

na k.č. 2476/1, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2483, 2484/3, 2487/1, 2492/1, 2492/2, 2493/1, 2494/1, 2496/4, 2498/2, 2498/3, 2500, 2501/6, 2501/7, 2502/1, 2502/5, 2503/1, 2503/2, 2504, 2505/1, 2508/1, 2585/1, 2588/1, 2588/2, 2589/2, 2589/3, 2589/4, 2591/5, 2591/6, 2591/7, 2592/14, 2630/5, 2630/9, 2638/2, 2639/1, 2639/2, 2644, 2645/5, 3155/6, 3155/7, 3155/10, 3156/2, 3156/3, 3156/7, 3156/11, 3157/1, 3255/1, 3275/2, 3276/2, 3277/2, 3279/2, 3280, 10828 i 10954  k.o. Zadar  (Zadar, u ulicama koje gravitiraju na ulicu NIKOLE TESLE).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.05.2020.godine u 11:00 sati, u službenim prostorijama Grada Zadra,na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A (U zgradi tržnice - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.