Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000051

URBROJ: 2198/01-5-20-0016

Zadar, 27.03.2020. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DARKO HREBINEC, HR-10000 Zagreb, KIRINŠČAK 20A

RENATA HREBINEC, HR-10000 Zagreb, KIRINŠČAK 20A

- dostavlja se

 

  1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama oznake k.č. br.  737 k.o. Silba koja neposredno graniči s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 757/12 k.o. Silba (Silba, Silba 491 A) koja se formira od dijela k.č. 757/3 k.o. Silba.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.04.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A/1.kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK II

Robert Perica, dipl.ing.građ.