Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000359

URBROJ: 2198/01-5-20-0008

Zadar, 27.03.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANTON PUŠKARIĆ

HR-23000 Zadar, ULICA JULIJA KLOVIĆA 45

- dostavlja se za k.č. 108/1 (Rubelj Milan Filipov; Bosotina Dušanka ž. Franka; Selin Mare), 108/3 i 107/4, sve k.o. Zadar

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambeno-poslovne namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 108/5 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.