Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000075

URBROJ: 2198/01-5/2-20-0014

Zadar, 18.03.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo sukladno čl.116. st.2. ZOG-a radi neprikladne osobne dostave, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretninama oznake k.č. 3099/7 i k.č. 3125/9 k.o. Zadar koje nekretnine neposredno graniče sa predmetnim nekretinama, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene (predškolska ustanova), na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 3099/10  (nastala od k.č. 3099/8, 3099/10, 3111/11 i 3125/7) k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.03.2020. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.