Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000356

URBROJ: 2198/01-5-20-0012

Zadar, 17.03.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANA BRKLJAČIĆ

DK-2300 KOPENHAGEN, GUNLØGSGADE 22

- dostavlja se za k.č. 83/1, 67, 69/1, 69/2, 70/2, 70/3, *321 i *30/2, sve k.o. Silba

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,
  • građenje građevine stambene namjene (pomoćna) - spremište,
  • građenje građevine stambene namjene (pomoćna) - wc i tuš,

na katastarskim česticama 68 i 70/1, sve k.o. Silba (Silba).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.03.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.