Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000025

URBROJ: 2198/01-5-20-0010

Zadar, 13.03.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Zadar resort društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge, HR-23206 Sukošan, Bibinje-Sukošan 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2.b skupine - usisni cjevovod i podmorski ispust na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 3509/4, 9321/1 i pomorsko dobro k.o. Zadar (Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.03.2020 u 13:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.