Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000016

URBROJ: 2198/01-5-20-0006

Zadar, 10.03.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) na dijelu k.č. 4968/1, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991/1, 9354/1, 4737/1, 4799/1, 4806, 4817/2, 10829 i 10908 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.