Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000290

URBROJ: 2198/01-5-20-0010

Zadar, 28.02.2020.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KUZMAN KNEŽEVIĆ, HR-23000, STJEPANA MILETIĆA 11

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, na dijelu k.č. 7972/2 k.o. Zadar (od kojeg će se formirati k.č. 2972/4 k.o. Zadar), Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.03.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO