Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000545 URBROJ: 2198/01-5-20-0006 Zadar, 26.02.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJAN KALCINA

HR-23000 Zadar, HRVATSKOG SABORA 61

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici novoformirana k.č. 2363/3 koja je nastala od k.č. 2363/2 i 2363/3 obje k.o. Crno (Crno).

       2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

       3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

       4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

POMOĆNICA PROČELNIKA
Marija Pavlović Palčok, dipl.ing.građ.