Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000033

URBROJ: 2198/01-5-20-0011

Zadar, 20.02.2020. godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR

HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.a skupine - nerazvrstana cesta, nastavak ulice Put kotarskih serdara u Zadru,ukupne duljine 168,00 m ,na dijelovima katastarskih čestica k.č.br. 507/1, k.č.br. 513/4, k.č.br. 514 i k.č.br. 515/1 te cijelim katastarskim česticama k.č.br. 512/5, k.č.br. 513/1 i k.č.br. 513/2, sve k.o. Zadar (Zadar), od kojih se formira građevna čestica
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, a skupine  –       građenje infrastrukturne mreže ( vodovoda, odvodnje, JR i DTK mreže ) koja  nalazi unutar obuhvata zahvata kojeg čine dijelovi  katastarskih čestica k.č.br. 507/1, k.č.br. 513/4, k.č.br. 514, k.č.br. 515/1 i k.č.br. 9347/1 te cijele katastarske čestice k.č.br. 512/5, k.č.br. 513/1 i k.č.br. 513/2 k.o. Diklo (Zadar)

na građevnoj čestici koja će se formirati od k.č.br. 507/1 (dio), k.č.br. 513/4 (dio), k.č.br. 514 (dio) i k.č.br. 515/1(dio), k.č.br. 9347/1 (dio) , k.č.br. 512/5, k.č.br. 513/1 i k.č.br. 513/2 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.03.2020 u 11:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.