Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000350

URBROJ: 2198/01-5-20-0008

Zadar, 18.02.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SLAVIJA MUŽIĆ

HR-51557 Cres, RIALTO 15

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine na dijelu k.č. 4324/7 k.o. Zadar (od koje će se formirati građevna čestica 4324/12 k.o. Zadar) (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.