Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000148

URBROJ: 2198/01-5-20-0003

Zadar, 28.01.2020.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STANA ŠUNIĆ, HR-23421 Rodaljice, RODALJICE 30

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, skupina neodređena na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. dio 3617/66 k.o. Crno (Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.02.2020 u 09:30 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.