Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000298

URBROJ: 2198/01-5-20-0006

Zadar, 22.01.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SILVIJA DŽAJA, HR-23000 Zadar, GRGE NOVAKA 25

- dostavlja se za k.č. 2961/1, 2959, 2958, 2963/1 i 2965, sve k.o. Zadar

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici 2962/1 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.02.2020. u 13:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Maja Pilipović, mag.iur.