Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000459

URBROJ: 2198/01-5-20-0011

Zadar, 02.01.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SVETOZAR MIODRAG, HR-23000 Zadar, FRANA SUPILA 18

 

- dostavlja se za K.Č. 5294/23 K.O. Zadar: Zoran Mandić, HR-22305 Kistanje, Nožice 29, Hrvatska poštanska banka d.d., HR-10000 Zagreb, Jurišićeva ulica 4

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici 5294/1 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.01.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.