Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000005

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 02.12.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HOPS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Kupska 4

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • Rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 3.b skupine kabelski KB 2x 110 kV priključak DV Obrovac-Zadar i DV Biograd-Zadar na TS Zadar

na katastarskoj(im) čestici(ama) 7918/1, 9380/1, 7929/2, 7929/3, 9381/1, 7971/2, 9380/2, 8076/3, 8076/11. k.o. Zadar (Zadar), 3647/16, 3647/67, 3647/127, 3647/21, 4172/2, 3623/5, 3623/2, 3640/69, 3640/10, 4125/5, 1698/86, 1698/793, 1698/807, 1698/748, 1698/82. k.o. Crno (Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.12.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 2a/na katu zgrade tržnice/.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.