Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000240

URBROJ: 2198/01-5-19-0012

Zadar, 21.11.2019. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DAMIR DEKORTI, HR-23000 Zadar, Matije Gupca 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č.412/119 k.o. Diklo ( Kožino) koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

građenje pomoćne građevine –bazen, 3. skupine

na građevinskoj čestici oznake k.č. 412/534 k.o. Diklo (Kožino).

 

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2019 u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.