Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000099

URBROJ: 2198/01-5-19-0008

Zadar, 18.11.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ADRIA KONZEPT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ilica 1 A  

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na građevnoj čestici za koju je rezerviran broj k.č. 1110/4, koja nastaje parcelacijom k.č. 1110/3 i 1110/4 k.o. Diklo k.o. Diklo (Zadar, Julija Klovića bb).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.11.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi market SARAG -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.