Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000158

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 12.11.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

BAKMAZ, d.o.o., HR-23000 Zadar, ULICA MARIJANE RADEV 14

- dostavlja se

 

1. Temeljem čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine - četiri stambene jedinice i jedan poslovni prostor trgovačke namjene, Po+P+2K na novoformiranoj građevnoj čestici novoformirana k.č. 2026/2 koja je nastala od dio k.č. 2026 k.o. Zadar (Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.