Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000181

URBROJ: 2198/01-5-19-0008

Zadar, 25.10.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJANA BILAVER, HR-10000 ZAGREB, HRNETIČKA 17

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, na dijelu k.č. 490/1 i dijelu k.č. 490/11 k.o. Diklo (od kojih će se formirati k.č. 490/24 k.o. Diklo) (Kožino).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.11.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO