Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000342

URBROJ: 2198/01-5-19-0016

Zadar, 17.10.2019. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

DARKO MAŠKARIN, HR-23000 ZADAR, FRANE KRŠINIĆA  18

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 2721/1, 2646/3, 2721/5 sve k.o. Crno (Crno) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za : građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2721/3 k.o. Crno (Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2019 u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.