Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000374

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 17.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

DAVOR PAVLOVIĆ, HR-23294 PREMUDA, PREMUDA 15

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora , vlasnika nekretnine za koju se izaje građevinska dozvola i nositelja drugih  stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelja drugih   stvarnih prava  na nekretnini  koja neposredno  graniči  s  nekretninom  za koju se  izdaje  građevinska dozvola  na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (pomoćna), 2.b skupine garaža na postojećoj građevnoj čestici 5400 k.o. Premuda (Premuda.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, pod bedemom 1a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.