Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000192

URBROJ: 2198/01-5-19-0008

Zadar, 18.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ELVIS ADŽIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA JOSIPA BASIOLIJA 25

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na katastarskim česticama 3592/55, 3606/49 i 3606/50 k.o. Crno (od koje će se formirati građevna čestica 3606/50 k.o. Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 5.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.