Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000121

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0005

Zadar, 04.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MATE KNEZ, HR-23000 ZADAR, NIKOLE BOŽIDAREVIĆA 11

- dostavlja se

 

1. Pozivamo STANKOVIĆ SLAVKA - za k.č. 1113/10 te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeće: građevinu stambene namjene i pomoćnu građevinu - konoba sa spremištem na katastarskim česticama dio 1121/6 i dio 1113/10 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2019. u 09:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.