Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000352

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 03.10.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DAMIR MRKIĆ, HR-23000 ZADAR, JEROLIMA MIŠE 5

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine
  • rekonstrukciju građevine (ugradnja opreme) stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - garaža
    na postojećoj građevnoj čestici 3337/19 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Ruđer Bošković, dipl.ing.građ.