Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0011

Zadar, 19.09.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vitomir Ražov, HR-23000 Zadar, Privlačka 26

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini oznake k.č. 3021/4 k.o. Zadar, koja neposredno graniči sa predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, prizemnica sa jednim stanom, GBP=146,90 m2,

na katastarskoj čestici dio 3021/1 od koje se formira nova građevna čestica 3021/9 u k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.10.2019. u 09:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.