Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000335

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 13.09.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MINT d.o.o., HR-23000 Zadar, Ulica Postrojbi Specijalne Policije 6

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora,  vlasnika  nekretnine za koju se izdaje  građevinska dozvola  i nositedlje drugih stvarnih prava na toj nekretnini  te  vlasnika  i nositelja drugih stvarnih prava na nekretnini   koja neposredno graniči s nekrtninom  za koju se izdaje građevinska  dozvola , za građenje građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine nadogradnja druge etaže  -jedna prostorija za odmor i  ugradnja  stojarskih instalacija za za kgrijanje i hlađenje i  ugradnja bazenske tehnike, na postojećoj građevnoj čestici 2720/2 k.o. Petrčane (Petrčane.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.09.2019 u 9.00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1 a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.