Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000134

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0005

Zadar, 04.09.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građevinu infrastrukturne namjene prometnog sustava (prometnica, vodovod, oborinska odvodnja i kanalizacija te javna rasvjeta, elektroenergetska i DTK mreža), skupine - rekonstrukciju dijela ulice Nikole Tesle u Zadru – 2. FAZA (od raskrižja sa ul. Božidara Adžije do 20 m prije raskrižja sa Vrškom ulicom)

na katastarskim česticama 10828, 3136/1, 3136/3, 3145/1, 3146, 3147/2, 3148/1, 3148/2, 3154/5, 3155/1, 3155/10, 3155/15, 3156/11, 3253/5, 3253/7, 3253/8, 3252/1, 3252/3, 3231, 3230/2, 3230/3, 3230/4, 3229/1, 3229/2, 3226, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3191, 3190/3, 3190/4, 3189/8, 9349/2 k.o. Zadar (Zadar, Ul. Nikole Tesle).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2019 u 8:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.