Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000012

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 30.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NATAŠA MIJOLOVIĆ, HR-23000 ZADAR, PETRA SKOKA 8

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora, vlasnika nekretnine  za koju se izdaje  građevinska dozvola i nositelja drugih  stvarnih prava na  toj nekretnini te vlasnika i nositelja  drugih  stvarnih prava na nekretnini  koja  neposredno graniči  s  nekretninom za koju  se izdaje   građevinska dozvola , na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici novoformirana k.č. 2649/9, nastala od dio 2649/1, dio 2650 k.o. Zadar (Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.09.2019 u 09,00 sati, na lokaciji – Zadar, pod bedemom 1a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.