Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000371

URBROJ: 2198/01-5-19-0012

Zadar, 29.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN HEGEDUŠIĆ, HR-33406 TURANOVAC, ZBORA NARODNE GARDE 6

LJUBICA HEGEDUŠIĆ, HR-33406 TURANOVAC, ZBORA NARODNE GARDE 6

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija - građevinska dozvola za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine
  • građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - bazen

na novoformiranoj građevnoj čestici 1097/133 nastala od k.č.br. 1097/6 i dijela k.č.br. 1097/18 k.o. Diklo.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.09.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela, Pod bedemom 1, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.