Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000295

URBROJ: 2198/01-5-19-0012

Zadar, 26.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: (NOVA IZMJERA) k.č. 7942, k.č. 6645, k.č. 6644, k.č. 6643, k.č. 6641, k.č. 6640, k.č. 6639, k.č. 6637/1,                č. 6635, k.č. 6636/2, k.č. 6637/2, k.č. 6637/4, k.č. 7068/1 sve k.o Bokanjac koje neposredno graniče s nekretninom k.č.br. 6636/1 k.o. Zadar, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2. skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici 6636/1 k.o. Bokanjac (Zadar) koja se formira od dijela katastarske čestice broj 6636/1(nova izmjera), a koja je formirana od djela k.č.br. 6636  (nova izmjera), k.č. 782/1512 (stara izmjera).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.09.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.