Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000182

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 23.08.2019.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Investitori:  ZRINKA LEPUR-MARIČIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA D.

                   FARLATTIJA 94

SILVIJA DŽAJA, HR-23000 ZADAR, GRGE NOVAKA 25

MARIJO LEPUR, HR-23000 ZADAR, DANIJELA FARLATTIJA 96

 

- dostavlja se

za: Mićo Zrilić i Zlatko Mazija, nepoznatog prebivališta

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na građevnoj čestici za koju je rezerviran broj k.č. 3674/26, koja nastaje parcelacijom k.č. 3647/104, 3647/319, 3647/320, 3647/24 i 3647/25 sve k.o. Crno (Zadar, Danijela Farlatija bb).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.