Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000347

URBROJ: 2198/01-5-19-0009

Zadar, 12.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HOEGGER d.o.o., HR-42000 Varaždin, Kolodvorska 13

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - vanjski bazen

na katastarkoj čestici dio 6265/5 k.o. Zadar, novoformirana građevna čestica 6265/7 k.o. Zadar

 

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03.09.2019 u 13:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.

 

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.