Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000098

URBROJ: 2198/01-5-19-0009

Zadar, 01.08.2019.godine

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ADRIA KONZEPT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ilica 1 A

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene na građevnoj čestici za koju je rezerviran broj k.č. 1110/15, a koja nastaje parcelacijom k.č.1110/3 i 1110/4 k.o. Diklo u Zadru
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK

Mile Vukšić,ing.građ./ dipl.ing.sig.