Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000369

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 17.07.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANTE-TONĆI KRSTIĆ, HR-23000 ZADAR, JURE KASTIOTIĆA SKENDERBEGA 22A

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija - građevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici dio 5299/1 k.o. Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela, Pod bedemom 1, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh.