Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000091

URBROJ: 2198/01-5-19-0011

Zadar, 26.06.2019. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIO BAKMAZ, HR-23000 ZADAR, PUT VRELA 72A

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 5925 i k.č. 5926 obje k.o. Bokanjac na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na katastarskoj čestici č. 5927 k.o. Bokanjac (Bokanjac, Put Vrela 72 A).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.07.2019 u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.