Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000025

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0005

Zadar, 19.06.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DAMIR PERIĆ, HR-23000 ZADAR, PUT CRVENE KUĆE 124

- dostavlja se

 

1. Pozivamo ŠOŠA ŠIME pok. IVANA (ZK vlasnik - za č. 4337) te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice

za građevinu stambene namjene - slobodnostojeća sa tri stana

pomoćna građevina - garaža i spremište

na katastarskim česticama dio 4337 i dio 4336 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.07.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.