Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000311

URBROJ: 2198/01-5-19-0013

Zadar, 12.06.2019. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRISTINA GOVORCIN, HR-23000 ZADAR, IVANA DUKNOVIĆA 40

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini k.č. 3691/5 i k.č. 3691/78 k.o. Zadar na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju građevine mješovite namjene (stambeno-poslovna), 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 3691/78 k.o. Zadar (Zadar, Stjepana Radića 38), koja se formira od k.č. 3691/78 i dijela k.č. 3691/5 obje k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.07.2019 u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.