Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000176

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 4.06.2019.godine

 

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nakretninama koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Investitora MARIO VRAŽIĆ, HR-10000 ZAGREB, CIRKOVLJANSKA 1

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na  građevnoj čestici 371 k.o. Olib (Olib).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar,Pod bedemom 1a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.