Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000064

URBROJ: 2198/01-5-19-0002

Zadar, 14.05.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVE MARIĆ, HR-23000 ZADAR, FRANJE RAČKOG 23

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za  građevinu stambene namjene na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 699/1 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.