Javni poziv za uvid u spis predmeta

           

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000013

URBROJ: 2198/01-5-19-0002

Zadar, 10.04.2019.godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o., HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine -razdjelna kanalizacijska mreža na dijelu područja MO Gaženica u Gradu Zadru na k.č. 7918/1, 7965/4, 7972/2, 7988/6, 8004/1, 9381/1, 7929/2, 7965/7, 7973/2, 7989/8, 8004/3, 9381/5, 7929/3, 7965/11, 7973/3, 7990/1, 8015/2, 10804, 7963/3, 7968/3, 7976/1, 7990/4, 8016/2, 7965/2, 7971/2, 7988/2, 7994/4, i 9380/1 u k.o. Zadar, te,  k.č. 1676/4, 1693/2, 1698/104, 1698/470, 1698/517, 1698/573, 1698/730, 1677/22, 1694/5, 1698/115, 1698/472, 1698/520, 1698/587, 4148, 1681/2, 1696/7, 1698/116, 1698/481, 1698/521, 1698/615, 1684/1, 1696/9, 1698/118, 1698/489, 1698/522, 1698/616, 1688/2, 1689/1, 1698/121, 1698/514, 1698/571 i 1698/617 u k.o. Crno u Zadru,( MO Gaženica).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.04.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi SARAG -prvi kat).
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK

Mile Vukšić,ing.građ./dipl.ing.sig.